SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja družbe DEMA PLUS d.o.o. veljajo z dnem sprejetja in nepreklicno veljajo za vsa pogodbena razmerja družbe DEMA PLUS d.o.o. in izdane naročilnice, razen v primeru izrecne pisne izključitve splošnih pogojev.

Izvajalec enkrat mesečno izstavlja situacije, in sicer najkasneje do 5. dne v mesecu za izvedena dela v preteklem mesecu. Končno situacijo izvajalec izstavi šele po uspešni primopredaji del naročniku (ko so odpravljene vse pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu).

Izvajalec je dolžan posredovati situacije v fizični obliki na naslov naročnika: DEMA PLUS d.o.o., Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana. Na situaciji mora biti zavedena številka pogodbe ali naročilnice, sicer lahko naročnik situacijo zavrne kot nepopolno.

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga obračunskih izmer, in služi za potrebe začasnega obračuna in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena dela do 30. dne v obračunskem mesecu.

Naročnik je dolžan v nadaljnjih petnajstih dneh od prejema situacije, le-to pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija potrjena.

Naročnik plačuje mesečne situacije z valuto 30 dni, pri čemer valuta začne teči z dnem potrditve situacije s strani naročnikovega nadzora. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik izvajalcu dolžan na njegovo zahtevo plačati zakonite zamudne obresti. Izvajalec lahko zahteva plačilo do dneva poplačila.

Naročnik pri svojem poslovanju priznava in uporablja sledeče načine plačil:

 • nominacija za neposredna plačila po 94. členu ZJN-3 (v primeru sklenitve pogodbe in takšnega določila v pogodbi),
 • asignacijske pogodbe med izvajalcem, naročnikom in investitorjem,
 • direktna plačila naročnika na izvajalčev TRR.

V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije. Naročnik mora pisno obvestiti izvajalca o višini in razlogih za zadržanje sredstev, ki so zapadla v izplačilo. Zadržana sredstva se ne obrestujejo in zapadejo v izplačilo, ko naročnik in izvajalec ugotovita, da so za izplačilo zadržanih sredstev izpolnjeni pogoji oziroma odpravljeni razlogi za njihovo zadržanje, kar se uredi z zapisnikom.

Vrednost pogodbe ali naročilnice vsebuje vse elemente cene, vključno z manipulativnimi stroški, taksami, carino idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski. Izvajalec v zvezi s tem nima pravice zaračunavati nobenih dodatnih stroškov.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del in sicer je splošni garancijski rok 5 let od datuma prevzema objekta ter 10 let za solidnost in stabilnost objekta.

Za vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, najmanj pa 3 leta.

Izvajalec se zavezuje v roku 5 dni od sklenitve pogodbe/izdaje naročilnice, naročniku predložiti dogovorjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik priznava sledeče oblike finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

bianco menica z menično izjavo

Za vrednosti do 10.000,00 EUR

overjena izvršnica

Za vrednosti od 10.000,00 EUR do 50.000,00 EUR

bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje

Za vrednosti nad 50.000,00 EUR

Veljavnost predloženega finančnega zavarovanja mora biti vsaj 180 dni daljša od roka za dokončanje vseh del na predmetnem objektu oz. mora veljati vsaj do predaje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Če se med trajanjem izvedbe del spremeni rok za izvedbo del, mora izvajalec v roku 5 dni po pozivu, naročniku predložiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z novim rokom veljavnosti, v skladu s spremembo roka za izvedbo del.

Pravočasna predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za za izplačila situacij po pogodbi oz. naročilnici.

Če izvajalec pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo del ne nadomesti z dogovorjenim finančnim zavarovanjem za garancijsko dobo, se izvajalec izrecno strinja, da mu bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del.

Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo del, če izvajalec svoje obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v pogodbi oz. naročilnici. Naročnik lahko finančno zavarovanje unovči tudi v primeru, če izvajalec delno ne izpolni pogodbenih določb.

Izvajalec mora po končanju pogodbeno dogovorjenih del/del iz naročilnice, to je ob podpisu primopredajnega zapisnika, naročniku predložiti dogovorjeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% končne pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik priznava sledeče oblike finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi:

bianco menica z menično izjavo

Za vrednosti do 10.000,00 EUR

overjena izvršnica

Za vrednosti od 10.000,00 EUR do 50.000,00 EUR

bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje

Za vrednosti nad 50.000,00 EUR

Veljavnost predloženega finančnega zavarovanja mora biti vsaj 60 dni daljša od garancijskega roka iz teh splošnih pogojev.

Zavarovanje za odpravo napak lahko naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca, vezanih na odpravo napak, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve obveznosti. Prav tako lahko naročnik, v primeru, da izvajalec ne poravna svojih obveznosti iz naslova zaračunane pogodbene kazni zaradi zamude (ob končnem obračunu), le te poplača iz naslova predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s pogodbo oz. naročilnico dogovorjenih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5% pogodbene vrednosti, pri čemer znesek pogodbene kazni za zamudo ne sme preseči 10% pogodbene vrednosti del.

Naročnik je upravičen obračunati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti v naslednjih primerih:

 • če mu izvajalec ni pravočasno predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
 • če mu izvajalec ni pravočasno predložil finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi,

 

Naročnik je upravičen obračunati pogodbeno kazen v višini 300 EUR za vsakokratno kršitev v naslednjih primerih:

 • zaradi nespoštovanja varnostnega načrta na gradbišču in kršitve določil Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,
 • zamude pri predložitvi potrebne dokumentacije o kvaliteti izvedenih del (ateste, poročila pregledov, certifikate, garancijske liste) in tehnično dokumentacijo proizvajalcev, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove temeljne zahteve s področja graditve objektov.

V primeru, da naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico tudi do povrnitve vse nastale škode nad zneskom pogodbene kazni.

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ne glede na obveznosti izvajalca, je izvajalec izključno odgovoren in oškoduje naročnika glede vseh terjatev tretjih oseb za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz izvedbe gradbenih del s strani izvajalca, njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi z deli po tej pogodbi.

Rok za izvedbo del, ki ga pogodbeni stranki opredelita v pogodbi oz. naročilnici se šteje za bistveno sestavino.

Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi, da bi se ujel predvideni rok izvedbe, izvajal dela tudi izven normalnega delovnega časa (poznopopoldanske ure, sobote, nedelje (24/7)), ne da bi zato zahteval dodatna plačila. Izvajalec je dolžan ves čas izvedbe pogodbeno dogovorjenih del zagotavljati zadostno število delavcev, da bodo dela opravljena skladno s potrjenim terminskim planom.

Izvajalec se obvezuje, da kakršna koli dodatna dela, več dela in manj dela niso razlog za podaljšanje roka izvedbe del.

Izvajalec jamči, da bo v dogovorjenem oz. določenem roku v celoti izvedel vsa pogodbena dela/dela ki so predmet naročilnice in je seznanjen s tem, da se rok za izvedbo naročila ne bo podaljšal, razen v primeru, da za to obstajajo utemeljeni in opravičljivi razlogi in pod pogojem, da zamuda ni nastala po krivdi izvajalca, kar bosta naročnik in izvajalec dogovorila pisno in s tem rok za izvedbo naročila podaljšala.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati vodja projekta investitorja, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektu, ki je predmet pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila.

Izvajalec ima, v primeru iz prejšnjega odstavka, pravico od naročnika zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del, najdlje za čas, za katerega so bila dela, v skladu s prejšnjim odstavkom, prekinjena.

Izvajalec se s podpisom pogodbe z naročnikom zavezuje:

 • da bo naročnika pisno obvestil o pričetku in dokončanju del;
 • izvajati dela v o dogovorjenem roku, v skladu s projektno dokumentacijo, v visoki kvaliteti, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi, pravili gradbene stroke, ter v skladu s pravilniki in normativi s področja varstva pred požarom;
 • da bo dela izvedel strokovno, pravilno in z materialom in opremo, ki mora ustrezati zahtevam standardov ter vrstam, določenih v projektih, kvaliteti in količinam, določenih v popisih del in predračunu;
 • da bo ves čas gradnje vodil knjigo obračunskih izmer;
 • da bo opozoril naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki je kot strokovno usposobljen izvajalec odkril pri izvajanju pogodbenih del;
 • da bo pravočasno pisno obvestil naročnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin ter spremembo pogodbeno dogovorjenih rokov;
 • v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala;
 • da bo upošteval strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že tekom izvajanja pogodbenih obveznosti, sproti odpravil napake in pomanjkljivosti, na katere ga opozori nadzornik;
 • da se mu zaračunajo splošni stroški za ureditev gradbišča v višini 2,3% od vrednosti del in zajemajo izdelavo projekta ureditve gradbišča, izdelavo načrtov začasnih komunalnih priključkov, postavitev gradbiščne table, ureditev dovozne gradbiščne poti vključno s priključkom na javno cesto, ureditev osnovnih komunikacij po gradbišču, postavitev zaščitne ograje gradbišča in vhoda, ureditev začasnih napeljav vode, kanalizacije elektrike ter postavitev sanitarnih objektov; le ti stroški se poračunavajo sprotno, z vsako mesečno situacijo;
 • da mu gredo tekoči stroški porabe virov (elektrike, vode, sanitarni objekti, morebitno ogrevanje objektov, odvoz in deponiranje smeti, idr.) v času od začetka del do funkcionalne primopredaje objekta v breme izvajalca po ključu vrednosti del za posamezni sklop del; le ti stroški se poračunavajo sprotno, z vsako mesečno situacijo;
 • da se mu zaračuna sorazmerni strošek zavarovanja za objekt ter odgovornosti in sicer v višini 1,0% od vrednosti pogodbenih del, ki se poračunavajo sprotno z vsako mesečno situacijo;
 • naročniku predložiti izpolnjen evidenčni list izvajalca, ki je priloga in sestavni del pogodbe/naročilnice, s katerim izvajalec jamči, da imajo njegovi delavci veljavno zdravniško potrdilo in opravljen izpit iz varnosti pri delu;
 • da bo pred vgradnjo oziroma najkasneje v roku 3 dni po pozivu s strani naročnika izročil naročniku originale potrebne dokumentacije o kvaliteti izvedenih del (ateste, poročila pregledov, certifikate, garancijske liste ipd.) in tehnično dokumentacijo proizvajalcev, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove temeljne zahteve, določene v razpisni dokumentaciji ter zahteve s področja graditve objektov;
 • zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost svojih delavcev na gradbišču;
 • da bo aktivno sodeloval pri izvedbi tehničnega pregleda in da bo odpravil vse pripombe, ki zadržijo izdajo uporabnega dovoljenja.

O dokončanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet pogodbe/naročilnice, sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

 • navedbo pristojnih pooblaščenih predstavnikov izvajalca, naročnika in nadzornega organa;
 • ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe/naročilnice, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;
 • ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami naročnika;
 • ali so bili dobavljeni materiali in oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni;
 • datume začetka in končanja del;
 • dnevni prekoračitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in škode;
 • kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo;
 • rok za odpravo pomanjkljivosti in ugotovljenih napak;
 • morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave;
 • splošne pripombe.

V primeru, da se naročnik v roku 8 dni ne odzove pisnemu pozivu izvajalca naj prevzame dela, ko so izpolnjeni vsi zgoraj citirani pogoji, lahko sam sestavi prevzemni zapisnik in ga posreduje naročniku.

Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane v izročitvijo in prevzemom del.

Dodatnih del, ki niso opredeljena v pogodbi/naročilnici, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Podlaga za določitev vrednosti več del so cene na enoto iz pogodbe skupaj s popustom, ki ga dodatno ponuja izvajalec. Cene za dodatna dela se določijo v okviru pogajanj med naročnikom in izvajalcem in ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna dela, blago in opremo, upoštevaje pogoje, ki so vezani na njihovo naročilo.

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti na drugega nobenih svojih obstoječih in/ali bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te naročilnice/pogodbe ali kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa obstoječih in/ali bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe/naročilnice bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika nastane takrat, ko je izvajalec dela opravil, jih naročniku obračunal z izstavitvijo situacije ter je naročnik izstavljeno situacijo potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo obstoječo in/ali bodočo terjatev do naročnika na drugega, lahko naročnik s pisno izjavo, ki jo priporočeno po pošti pošlje izvajalcu, s takojšnjim učinkom (brez odpovednega roka) odpove to naročilnico/pogodbo, vključno z vsemi k njej sklenjenimi dodatki.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa obstoječih in/ali bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo obstoječi in/ali bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku plačati tudi pogodbeno kazen v višini celotne pogodbene vrednosti del. Naročnik ima pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe/naročilnice iz tretjega odstavka tega člena ali ne. Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi če presega škodo, ki mu je nastala, in celo če mu ni nastala nobena škoda.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa obstoječih in/ali bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo obstoječo in/ali bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naročnikovih pravic iz tretjega in četrtega odstavka tega člena povrniti  škodo, ki je naročniku nastala zaradi kršitve prepovedi prenosa obstoječih in/ali bodočih terjatev s strani izvajalca. Škoda vključuje tudi (a ne izključno) vse zneske, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu (vključno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in dodatkih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naročnik plačati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglaša s tem, da naročnik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prišlo v primeru kršitve prepovedi prenosa obstoječih in/ali  bodočih terjatev s strani izvajalca,  zato se izvajalec  izrecno obvezuje, da  bo naročniku povrnil škodo, ki mu bo nastala v posledici naročnikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naročnika. Če bi bila škoda, ki je naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine. 

Določilo glede prepovedi prenosa obstoječih terjatev ne velja le v primeru izrecnega pisnega soglasja naročnika k prenosu terjatev.

Pogodbeni stranki soglašata s tem, da izvajalec ne odgovarja naročniku in slednji proti njemu ne more uveljaviti sankcij iz tretjega do petega odstavka tega člena v primeru, da bi izvajalčevi podizvajalci odstopili drugemu svoje terjatve do naročnika ali izvajalca.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik ni seznanjen s tem, da bi izvajalec katerakoli dela po tej pogodbi/naročilnici izvedel s podizvajalci, razen za dela, za katera je s to pogodbo izrecno dogovorjeno, da bodo izvedena s podizvajalci. Izvajalec se izrecno zaveže, da bo sam pravočasno poplačal vse terjatve vseh svojih podizvajalcev, ki se nanašajo na katerakoli dela, za katere s to pogodbo ali z dodatki, ki bodo sklenjeni k tej pogodbi, ni dogovorjeno, da jih bodo izvedli podizvajalci. 

Izvajalec se je pred uvedbo v delo dolžan seznaniti z varnostnim načrtom, ga upoštevati in spoštovati dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču ter izvajati pogodbeno dogovorjena dela izključno v skladu z varnostnim načrtom.

Izvajalec je dolžan upoštevati navodila koordinatorja za varnosti in zdravje pri delu in elaborat varnostnega načrta. V nasprotnem primeru vse posledice ravnanj oziroma opustitve ravnanj v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu na gradbišču, ki so v nasprotju z navodili odgovorne osebe za zdravje in varnost pri delu bremenijo izključno izvajalca.

Stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe/naročilnice:

 • če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca,
 • če izvajalec pravočasno ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
 • če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 10 dni ne nadaljuje,
 • če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 10 dni,
 • nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,
 • če jih nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu ali drugi infrastrukturi,
 • če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem,
 • če tekoče ne odpravlja in rešuje odškodninskih zahtevkov, zaradi posegov na tuja zemljišča, povzročeno škodo zaradi nestrokovnega izvajanja del, ali namerno in malomarnosti povzročeno škodo; Izvajalec mora odškodninske zahteve reševati tekoče in sporazumno in o tem tudi redno obveščati nadzor in naročnika,
 • če izvajalec ne spoštuje določil pogodbe ali splošnih pogojev naročnika.

V zgoraj navedenih primerih je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti/vrednosti naročilnice.

Izvajalec je prost odgovornosti, če dokaže, da je prišlo do prekinitve dela ali celo do razdrtja pogodbe/naročilnice zaradi vzrokov, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti (višja sila).

V primeru da pride do prekinitve del ali celo do razdrtja pogodbe/naročilnice po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe/naročilnice:

 • če naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti,
 • če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,
 • če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih oz. naročenih del.

Odpoved razmerja mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi mora biti točno navedeno, na podlagi česa se razmerje iz pogodbe/naročilnice prekinja.

V Ljubljani, dne 11.3.2019

DEMA PLUS d.o.o.
Direktor Denis Pere