Opis

Cilji sanacije je bilo zmanjšanje toplotnih izgub skozi ovoj stavbe oz. zmanjšanja porabe energije ter zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje v naselju. S sanacijo so se izboljšali tudi delovni pogoji za zaposlene, učence, otroke in druge uporabnike objektov.

Objekt osnovne šole je bil zgrajen leta 1972 in do danes, razen menjave kritine, ni bil deležen obsežnejših vzdrževalnih del. Energetska sanacija ovoja stavbe zajema sanacijo fasade, menjavo dotrajanega stavbnega pohištva, ter dodatno toplotno izolacijo strehe.

Objekt je po prenovi energetsko bolj učinkovit, hkrati pa je dobil tudi novo podobo. Pri prenovi smo ohranili obstoječo zasnovo stavbe, prav tako pa ni bilo bistvenih posegov v konstrukcijo ali sprememb gabaritov.

Nosilna konstrukcija objekta, ki sega preko fasade ( AB slopi ) je obložena s toplotno izolacijo (TI – 8,0cm, toplotne prevodnosti najmanj 0,02 W/mK) in zaključena z armiranim ometom. Nova okna so lesena okna s troslojno zasteklitvijo, ki odgovarja zahtevam po potrebni toplotni in zvočni izolaciji (Uw celotnega okna: 1,0 W/m2 K).

Osnovna šola Cerkno

Kategorija:

Naročnik:

Občina Cerkno

Leto izvedbe:

2017 - 2018

Lokacija izvedbe:

Cerkno

Vrsta del:

Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno