Opis

Objekt je namenjen za potrebe bivanja in varstva oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. V novo zgrajenem centru bo prostora za bivanje 24 odraslih varovancev.

Tlorisna zasnova objekta je amforne oblike, tloris najbolj izpostavljenih delov objekta znaša 588,45 m2, objekt je izveden v treh etažah (K + P +1N):

  • v kleti je sklop servisnih in tehničnih prostorov ter prostori za izvajanje zdravstvenega varstva
  • v pritličju dnevni center s prostori za vzgojo in izobraževanje ter upravni sklop
  • v nadstropju sklop delovne enote s prostori stanovanjskih skupin

V konstrukcijskem smislu je objekt armiranobetonska troetažna konstrukcija.

CENTER OBALA DEBELI RTIČ

Naročnik:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Lokacija izvedbe:

Debeli Rtič

Vrsta del:

Novogradnja