Opis

Na zemljišču za gradnjo (t.j. gradbeni parceli) se zgradi objekt Četrtne skupnosti Golovec.
Programska zasnova novozgrajenega objekta zajema klubske prostore za starejše in za mlade, večnamensko dvorano, bar, prostore za športnike in servisne prostore ( sanitarije, čajne kuhinje itd.).

Objekt je pravokotne zasnove, etažnosti K+P+1, z ravno streho. Maksimalni tlorisni gabarit objekta je 36,76 x 11,96 m. Nad terenom objekt tvorita dve vzporedni lameli, ki sta med seboj rahlo zamaknjeni in s tem tvorita nadstrešek nad glavnim vhodom v objekt ter na drugi strani teraso v prvem nadstropju. Servisni prostori so strnjeni v središču objekta, po obodu pa so nanizani ostali prostori, ki so zamejeni s stekleno fasado in jeklenimi stebri. V nadstropju je fasada senčena z zunanjimi lesenimi senčili iz termično obdelanega lesa. Prostori v kleti so osvetljeni z montažnimi svetlobnimi jaški.

Na zemljišču se zgradi tudi enostaven objekt B – oporni zid1 (nižji od 1 m), ki poteka mestoma ob severni parcelni meji in enostaven objekt C – balinišče (manjše od 100 m2 in brez tribun), ki je umeščen ob zahodni stranici objekta A.

Izvedba GOI del ter ZU za objekt ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC v Ljubljani

Naročnik:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Leto izvedbe:

junij 2021 – maj 2022

Lokacija izvedbe:

Ljubljana – Golovec

Vrsta del: