Opis

Nekdanji objekt stare šole je imel precejšen primanjkljaj prostorov, glede na normative za gradnjo osnovnih šol v RS. Na šoli so pogrešali večnamenski prostor za prireditve, primerno razdelilno kuhinjo,
prostore za prve razrede (igralnice, garderobe) in dodatno vadbeno površino v velikosti plesne dvorane s spremljevalnimi prostori, ki bi jo lahko uporabljali tudi kot večnamenski prostor. Predmet projekta je bil s prizidkom in reorganizacijo obstoječih prostorov, kolikor je le mogoče, zmanjšati primanjkljaj potrebnih prostorov ter povečati potresno in požarno varnost v objektu. Za ta namen smo poleg obstoječega objekta stare šole zgradili nov prizidek, v katerem so prostori za prvo triletko, dodatna telovadna dvorana in podzemno zaklonišče. Objekt stare šole je bilo treba potresno ojačati v skladu
z najvišjimi protipotresnimi standardi. V ta namen smo ob obstoječih zidanih stenah zgradili nove betonske stene, ki so dale objektu potrebno protipotresno odpornost. Istočasno je bilo treba znotraj šole izvesti dodatno požarno stopnišče in dvigalo, ki bo povezovalo vse etaže stare šole in novega prizidka ter tako omogočilo dostop tudi gibalno oviranim osebam. Na južni strani stare šole smo zgradili prizidek k osnovni šoli, ki je v celoti namenjen potrebam prve triade. Na južni strani šole se nahaja dvorišče z novimi zunanjimi športnimi površinami in igriščem za prvo triado.

Osnovna šola Vide Pregarc

Kategorija:

Naročnik:

Mestna občina Ljubljana

Leto izvedbe:

2014 – 2015

Lokacija izvedbe:

Ljubljana

Vrsta del:

Gradnja in rekonstrukcija s energetsko sanacijo